תקנון

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעות שבצידן:

"הספק" – מאסטרית בע"מ ח.פ .516313665.

"השירות" – הדרכה (קורס) להעצמת חוסן מנטלי אצל ילדים המתבססת על תובנות הקריירה של ירדן
ג'רבי מתחום הג׳ודו בייעוץ מקצועי של ד״ר רועי סמואל, בנושא
התמודדות עם לחץ, סדרי עדיפויות, דימוי גוף, הרחבת גבולות היכולת,
התמדה לאורך זמן, התמודדות עם הצלחה, התמודדות עם חוסר
הצלחה.. ההדרכה מועברת באמצעות שמונה מערכי שיעור מוקלטים
(וידאו), כל שיעור בנושא אחר. מובהר בזאת כי משולבים בהקלטות
קטעי וידאו שהזכויות בהן שייכות לערוץ הספורט ואושרו לשימוש עבור
הקורס הדיגיטלי של ירדן ג׳רבי מחברת מאסטרית בע״מ באתר
com.gerbiyarden.www וברשתות החברתיות של ירדן ג׳רבי בלבד.
בנוסף, קיום שיחה בהיוועדות חזותית עם ירדן ג'רבי ומשתתפים נוספים.
השירות יינתן בשפה העברית ואולם אין בכך כדי למנוע מהספק לכלול
בשירות גם ובנוסף, שיעורים שיועברו בשפות נוספות.

"זמינות רכישת השירות"- רכישת מערכי השיעור באמצעות אתר הספק זמינה באופן רציף בכפוף
למגבלות טכניות ו/או תקלות ו/או השבתות ו/או פעולות התגוננות מפני
דרישות כופרה או התקפה אינטרנטית על האתר ו/או בעצירת הרכישה
למועדים, בהתאם לשיקול דעת הספק, כפי שיפורסם מידי פעם באתר.
מובהר בזאת, כי להבדיל מזמינות רכישת השירות, המועד בו יתקיימו
שיחות בהיוועדות חזותית עם ירדן ג'רבי ומשתתפים נוספים יפורסם בכל
פעם באתר הספק והוא נתון לשינויים בהתאם לשקול דעת הספק, כפי
שיפורסם מידי פעם בפעם באתר.

"אתר הספק" או "אפליקציית הספק" – תוכנת מחשב שפיתח הספק ו/או שפותחה עבורו ליישום
באמצעות מכשיר סלולרי ו/או טאבלט ו/או מחשב באמצעותה ניתן לבצע
רכישה של השירות מהספק."לקוח/ה" "מזמין" – מי שהנו מעל גיל 16 שרוכש את השירות תוך שימוש באתר או אפליקציית הספק
והרכישה אושרה לתשלום ולביצוע.

"מחשבי הספק" – המחשבים אשר יופעלו על ידי הספק ו/או עבור הספק עליהם מותקנת התוכנה
שמאפשרת את השימוש באתר הפסק ו/או באפליקציית הספק.

הוראות כלליות

1 .השימוש באתר ו/או באפליקציית הספק והרכישות המתבצעות בהם כפופים לתנאים המפורטים
בתקנון זה.
2 .האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים ושימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
3 .לקוח המבצע רכישה של השירות באמצעות שימוש באתר ו/או באפליקציית הספק מאשר בכך
שהרכישה כפופה לתנאים הנקובים בתקנון זה.
4 .השירות ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר ו/או באפליקציית הספק מוצעים ע"י הספק בלבד.
5 .אחריות הספק לטיב השירות והשירות הינה בהתאם לאמור בתקנון זה, והיא חלה ממועד ביצוע
ההזמנה ועד הספקת השירות. מובהר בזאת, כי השפעת השירות על לקוח ו/או על מי שעבורו נרכש
השירות אינה מדידה והיא נתונה לשיפוטו האישי של הלקוח ו/או של המשתמש.
6 .בכל תהליך של רכישת השירות יידרש הרוכש למסור כתובת לרבות כתובת דואר והיא תיחשב
ככתובת להספקה ו/או למסירת הודעות ו/או ליצירת התקשרות. בהזמנת השירות הלקוח מאשר את
הסכמתו שחשבונית מס וקבלה בגין התשלום יישלחו על ידי הספק לכתובת הדואר האלקטרוני שלו
שהוקלד על ידו כאמור לעיל.
זכאות להשתמש באתר ו/או באפליקציית הספק לרכישת השירות תהא:
7 .לכל מי שמלאו לו 16 שנים והוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
8 .לכל מי שברשותו חשבון דואר אלקטרוני (Email (תקין ופעיל שפרטיו האישיים מולאו נאמנה
בביצוע הליך הרכישה באתר ו/או באפליקציית הספק, ובכלל זה: כתובת, תעודת זהות, טלפון.
9 .הספק שומר לעצמו את הזכות בכל מקרה של ספק לגבי קיום התנאים הנ"ל, גם לאחר שהושלם
הליך ההזמנה, לעכב ו/או לבטל את הרכישה ולא יראו בכך הפרת התחייבותו כלפי הלקוח. יחד עם
זאת הספק אינו נושא בכל אחריות להזמנה שבוצעה וסופקה, כאשר נעשה שימוש באמצעי תשלום
שלא על ידי בעל אמצעי התשלום ו/או אם מולאו במהלך ההזמנה פרטים שאינם נכונים.
10 .אין באמור לעיל כדי למנוע מהספק מכירת השירות ו/או העמדת השירות ללקוח ו/או לכל צד ג'
בתנאים שונים ובאמצעות דרכי מכירה שונות לפי שק"ד ומבלי שהדבר מטיל על הספק חובת פרסום
של תנאים כאמור.הליך הרכישה באתר ו/או באפליקציית הספק:
11 .לרכישת השירות באמצעות באתר ו/או באפליקציית הספק יש לעקוב אחר הוראות המפורסמות
בהם כפי שהן תהיינה מפעם לפעם ולבצע את ההוראות במלואן. כל שדה המופיע כשדה שחובה
למלאו כתנאי לרכישת השירות ימולא במלואו. יש למלא את כל הפרטים הנדרשים, לרבות, שם,
כתובת, כתובת דואר אלקטרוני תקינה, גיל, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש חובה למסור
פרטים נכונים ומדויקים. לספק שמורה הזכות לצמצם את רשימת הפרטים שיש למלא ו/או להוסיף
עליה מפעם לפעם ו/או לשנותה.
12 .התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג: ויזה כאל, ויזה לאומי, מסטרקרד, ישראכרט
וכל אמצעי תשלום כפי שהספק יחליט עליו. לספק הרשות ללא כל הודעה מוקדמת לשנות את מגוון
אמצעי התשלום לפי שקול דעתו הבלעדי.
13 .רק מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת השירות ייחשב לביצוע הזמנה. עם קבלת ההזמנה,
תתבצע בדיקה של פרטי חברת כרטיס האשראי שפרטיו הוזמנו כדי לבצע תשלום, ורק לאחר אישור
ההזמנה ע"י חברת כרטיס האשראי, הפעולה תאושר וללקוח תהא אפשרות להתחיל בתהליך של
קבלת השירות קרי, צפייה בשיעורים המוקלטים ומוסרטים. הספק אינו נושא בכל אחריות לכך
שמכל סיבה שהיא לא תאושר ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי ו/או לכל תקלה בהתקשרות בין
מחשבי הספק למחשבי חברת כרטיסי האשראי ו/או לכל מקרה של מניעות באישור העסקה בשל כל
סיבה שלספק אין ביחס אליה שליטה ישירה.
14 .למען הסר ספק, רק התיעוד במחשבי הספק אליהם מוזן המידע של לקוח העושה שימוש
באפליקציה יהווה ראיה חלוטה להשלמת ההזמנה שנעשתה ע"י לקוח.
15 .אישור סופי כי ההזמנה נקלטה יישלח ללקוח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה,
וקבלת אישור מחברת האשראי, והכל בכפוף לזמינות השירות.
16 .הספק אינו נושא באחריות לכל כשל בביצוע ההזמנה ו/או במתן השירות שתולדתו הפסקות חשמל
תקלות בקווי בזק או ברשת סלולרית ו/או כל תקלה שאינה בשליטתו המלאה של הספק.
17 .הספק מבקש להדגיש כי מסירת ומילוי פרטים כוזבים בכל תהליך ביצוע ההזמנה עלול להוות עבירה
פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
18 .במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי, הדבר יהווה ראייה לביטול העסקה ע"י הספק.
במקרה כזה, המזמין יקבל הודעה מתאימה. ככל שהמזמין יהיה מעוניין להשלים את ההזמנה, על
המזמין ליצור קשר עם שירות הלקוחות של הספק וככל ויוסדר המחדל של אי אישור אמצעי
התשלום, הספק יאשר את ההזמנה בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת כרטיסי אשראי.
19 .בדף נחיתה באתר הספק מצוי הסבר קצר אודות השירות. בנוסף, ולפי שק"ד הספק, יוצג סרטון קצר
או טריילר לקורס.
20 .כדי לרכוש את השירות יידרש הרכוש להירשם בשם משתמש וסיסמא.21 .קיימות שתי אפשרויות רכישה. הראשונה, רכישת גישה לכל שיעורי הקורס ללא הגבלת זמן כאשר
הגישה ניתנת רק ממכשיר אחד המשמש את הלקוח. השנייה, מתן גישה מלאה לכל שיעורי הקורס
ובנוסף, זכות לקחת חלק בחצי שעה של שיחת וידאו אונליין עם ירדן ג'רבי ו-15 לקוחות בלבד
במהלכה, ככל האפשר, יתאפשר ללקח לשאול שאלות. מובהר בזאת, שהספק אינו מתחייב כי ללקוח
תהא אפשרות לשאול מספר שאלות ואולם לכל לקוח תהא אפשרות למינימום שאלה אחת. הרשמה
לשיחת הוידאו תהא מראש באמצעות אתר ו/או אפליקציית הספק. הספק יציג תאריך מועדים לקיום
השיחה בהתאם לשק"ד דעתו. כדי להירשם לשיחת הוידאו יש להירשם מראש, כאמור לעיל, ולשמור
מקום בתאריך המבוקש. במקרה והלקוח לא עלה לשיחת הוידאו ואולם מסר לספק הודה הודיע על
כך 24 שעות מראש תינתן לו אפשרות להירשם לתאריך נוסף שוב. במקרה בו המשתתף הנו ילד,
לשיחת הוידאו ניתן להצטרף עם ההורים. לספק בלבד שמורה הזכות להקליט את שיחת הוידאו. כל
הקלטה של שיחת וידאו ללא רשות מצד הספק תהווה הפרה של זכויות קניין רוחני של הספק,
והפרה של הוראות תקנון זה, שתקנה לספק זכות לפעול כנגד המפר בהתאם לזכויותיו על פי כל דין.
קידום מכירות
22 .הספק רשאי, לפי שקול דעתו הבלעדי, ומידי פעם בפעם, להציע את השירות במחירים שונים
וללקוחות שונים, ליתן הנחה ללקוחות מסוימים ולאחרים לא, הכל לפי שק"ד הבלעדי וללא כל צורך
בפרסום מראש.
23 .הספק רשאי לשנות, לפרסם ולשווק מבצעי קידום מכירות, לשנות את תנאי קידום המכירות, לבטלם,
להשיבם, כל זאת ללא כל הודעה מוקדמת ולפי שקול דעתו הבלעדי.
אספקת השירותים:
24 .השירות יסופק ללקוח רק לאחר ביצוע התשלום במלואו כמפורט לעיל. הואיל והשירות מאפשר
ללקוח צפייה בתכי הקורס בזמנים לפי בחירתו, תקלה בצפייה במועד נבחר כלשהוא לא תהווה
עילה לביטול הרכישה ו/או לפיצוי הלקוח בהינתן אפשרות לצפייה במועד אחר.
שירות לקוחות:
25 .שאלות שלקוח יבקש לשאול הנוגעות לתפעול אתר הלקוח ו/או האפליקציה ו/או בקשר לשירות,
ניתן יהא להפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני של הספק שיעשה את מירב המאמצים
להתייחס לכל פנייה בתוך 3 ימי עסקים מקבלת הפנייה.
סודיות מידע:
26 .הספק מתחייב לשמור על סודיות המידע שמסר הלקוח בתהליך רכישת השירות ולא לעשות כל
שימוש במידע ולא להעבירו לגורם אחר ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש ע"פ דין או כדי
למנוע שימוש לרעה. ככל האפשר, הספק יאפשר גישה למידע רק למי מעובדיו ו/או נותני שירותי
תמיכה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות או לצרכי קבלת תמיכה טכנית.
27 .הספק נוקט באמצעי זהירות ואבטחה מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות ואבטחת
המידע. על אף האמור, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, הספק לא יהיה אחראי
לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעמו ככל שמידע יאבד או יעשה בו
שימוש.
28 .על אף האמור לעיל, לקוח הרוכש את השירות נותן את הסכמתו כי הספק רשאי לעשות שימוש,
לצרכיו, במידע שמתקבל מהלקוח ו/או במידע שמתקבל בשל העובדה שהלקוח ו/או מי מטעמו
משתתפים בקורס.
הוראות לגבי שימוש בכרטיס אשראי:
29 .הלקוח מצהיר כי הוא מודע להוראות חוק כרטיסי חיוב תשמ"ו – 1986 ולהוראות חוק הגנת הצרכן
התשמ"א – 1981 ,במיוחד להוראות שעוסקות ב – "רכישה מרחוק" או "רכישה טלפונית" ו/או "עסקת
אינטרנט".
30 .לקוח שיבצע "הכחשת עסקה" בפנייה לחברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידה, ככל שהספק יוכיח כי
העסקה בוצעה וכי הלקוח קיבל את השירות, הספק ו/או מי מטעמו יהיו זכאים לתבוע מלקוח כזה
פיצויים בסך של 000,1) ₪ אלף ₪ בגין האמור לעיל ללא צורך בהוכחת נזק.
ביטול העסקה ע"י הלקוח:
31 .הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 ,ככל
שקיימות כאלו.
32 .בכל מקרה ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי הספק שתהא מעבר לסכום רכישת השירות
הצדדים מסכימים כי השבת סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי לו יהא הלקוח זכאי כפיצוי
בגין כל דבר וענין הקשור לשירות. האמור בסעיף זה לא יחול לגבי טענות לנזק לרכוש ו/או לגוף
הלקוח.
ביטול העסקה ע"י הספק:
33 .הספק שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה ו/או לא לספק את השירות בהתקיים התנאים הבאים:
34 .במקרה בו תימצא טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת השירות, בפרטיו, מחיר ו/או כל פרט בפרסומו.35 .במקרה בו המזמין אינו מבצע הזמנה בתנאים המופיעים באתר הספק ו/או באפליקציה.
36 .במקרה בו הספק יחשוד כי לקוח מנצל לרעה את היות ההזמנה מבוצעת מרחוק.
37 .הודעה על ביטול הזמנה תשלח ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.
38 .לפי שק"ד הספק מבלי שהדבר מטיל עליו איזו חובה להסכים כי עסקה תבוטל.
הבהרות משפטיות נוספות מטעם הספק:
39 .טעות סופר בתיאור השירות לא תטיל כל אחריות על הספק.
40 .תמונות מוצגות להמחשה בלבד.
41 .לספק בלבד נתונות כל הזכויות בתכני השירות לרבות בתכנים הכוללים מידע הקשור בלקוחו/או במי
מטעמו ו/או בתוצר השתתפות הלקוח ו/או י מטעמו בקורס, בכפוף לאמור לעיל לגבי קטעי וידאו של
ערוץ הספורט. על הלקוח חל איסור מוחלט להקליט ו/או להעתיק בכל צורה את השיעורים ו/או
חלקם ו/או להעבירם לשימוש צד ג' בין בתמורה בין ללא תמורה. ידוע ללקוח כי שם המשתמש
והסיסמה שיצר הינם אישיים וחל איסור על העברתם לצדדים שלישיים. לספק בלבד נתונות כל
זכויות הקניין הרוחני בשם הקורס, בסימני מסחר בהם הוא עושה שימוש, בין אם רשם בגינם סימן
מסחר ובין אם לאו.
42 .הספק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם
ללקוח ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה של השירות שלא ע"פ תקנון זה, תהא עילת
התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מן
האמור בסעיף זה, הואיל ובקורס יכול שישתתפו קטינים, מובהר בזאת, כי על הגורם הרוכש את
המוצר עבור הקטין לוודא כי הקורס תכני הקורס מתאימים לקטין ובכל מקרה של ספק, לפנות
לספק, מראש, ובכתב. לא תתקל כל טענה כנגד הספק בקשר לתכני הקורס במקרה ו לא קדם בירור
כאמור.
43 .רישומי המחשב של הספק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר ו/או האפליקציה של הספק יהוו
ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
44 .בכל מקרה של כוח עליון שביתה ו/או השבתה לרבות בשל נגיף קורונה ו/או תקלות אצל ספקים ו/או
כל סיבה שאינה קשורה לספק, אירועים בגינם לא יוכל הספק ליתן את השירות, יידחה הביצוע עד
לחלוף המניעה בתוספת של 3 ימי עסקים.
שמירה על פרטיות ושימוש בפרטי הלקוח
45 .הספק לא יעביר את פרטי הלקוח לצד ג' כלשהוא לצרכים מסחריים כלשהם. פרטי הלקוחות יישמרו
במאגר הנתונים של הספק אשר יהא רשאי לעשות בהם שימוש לצרכיו הוא, כאמור לעיל ולרבות,
למשלוח חומר פרסומי ללקוח אודות הספק ללא צורך בקבלת הסכמה נוספת מצד הלקוח.46 .מובהר בזאת, כי הספק לא יישא בכל אחריות שהיא במקרה בו פרטי הלקוח דלפו ממחשבי הספק
בשל פריצה למחשבי הספק על ידי צד שלישי.
47 .מובהר בזאת, כי מטעמים של שיפור שירות ו/או בטיחות רשאי הספק להקליט שיחות עם הלקוח וכל
מי מטעמו וכן לצלם ולהקליט את הלקוח מבלי שחלה עליו חובה לפנות ללקוח ולקבל את הסכמתו.
הספק רשאי, אך לא חייב, לשמור הקלטות וצילומים כאמור.
48 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו בשל הוראה/ות של רשות מרשויות המדינה שנתנו בשל מצב
השורר במדינה, קבוע או זמני, שהסיבה לו הינה ביטחונית ו/או רפואית ו/או כל סיבה אחרת (להלן:
"הוראות"), ולפי שק"ד הספק בשל המצב השורר ו/או בשל ההוראות יש לצמצם את השירות ו/או
לדחות את הספקת השירות ו/או לבטל את השירות ו/או לשנות את טיב ואופי השירות (להלן: "שינוי
בשירות"), לא ייראו שינוי בשירות כאמור כהפרה של התחייבויות הספק כלפי הלקוח, גם אם הספק
לא שלח הודעה מראש ללקוח בדבר שינוי בשירות כאמור, והלקוח למד על השינוי רק במועד סמוך
ו/או במועד בו היה אמור השירות להינתן. במקרה בו בוטל השירות בשל קיומן של "הוראות", לא יהא
הלקוח זכאי להשבת הסכום ויהא זכאי לממש את השירות במועד נדחה אחר שיהא זמין מבחינת
הספק.
49 .אם יסבור הספק כי על הלקוח לקיים כללים שלפי שקול דעתו יש לקיימם בשל השינוי בשירות,
בטרם ובזמן קבלת השירות, יעשה הספק כמיטב יכולתו לפרסם את הכללים באתר הספק. הספק גם
ישתדל לשלוח הודעה מראש ללקוח, לכתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון נייד אליו ניתן לשלוח
הודעה. לקוח אשר לא מסר פרטים יימנע ממנו לקבל את השירות, והדבר לא יהווה הפרה של
התחייבויות הספק. במקרה כזה הלקוח לא יהא זכאי להשבת סכום ששילם עבור השירות.
ברירת דין וסמכות שיפוט:
50 .תקנון זה הנו חוזה בין הספק לבין לקוח וכל טענה של הלקוח כנגד הספק ו/או מי מטעמו תהא רק
על יסוד הקבוע בו.
51 .כל פנייה של הלקוח לספק תהא או בדואר רשום לכתובת הספק או בדואר אלקטרוני לכתובת הספק
המופיעה באתר הספק. טענות שיש ללקוח בגינן הוא דורש פיצוי מהספק תועברנה בליווי
אסמכתאות, ולא יאוחר מ – 7 ימי עסקים ממועד גילוי העילה לטענה. מובהר ללקוח כי פניות
שיועברו מאוחר יותר יחשבו כפניות שפוגעות ביכולת הספק להשיב להן.
52 .פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ומקום
השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מתקנון זה ו/או מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי
המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו.